05-092 Łomianki, ul. Wydmowa 4

Domin Consulting sp. z o.o. biuletyn informacyjny Biuletyn informacyjny 01/2019 {292}

Biuletyn informacyjny 01/2019 {292}

Poniżej przedstawiamy fragmenty zagadnień poruszanych w najnowszym wydaniu biuletynu STYCZEŃ 2019:

1. Jakie zmiany wejdą w życie w podatku dochodowym od 2019 r. ?

1.1. „Przyjazne”

 • W rozliczeniu 2018 można ostatni raz skorzystać z możliwości niepłacenia zaliczki za grudzień

 • Zmiana w terminach składania zeznań

Obecnie deklaracje roczne składa się co do zasady, od zakończenia roku podatkowego, do dnia 30 kwietnia. Ustawodawca nie wskazuje, kiedy najwcześniej można złożyć  deklarację podatkową. Taka sytuacja ulegnie zmianie w 2019 r. – deklaracja podatkowa będzie mogła zostać złożona w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Zostanie przyjęte domniemanie, że w przypadku wcześniejszego złożenia zeznania podatkowego, zeznanie to zostało złożone w dniu 15 lutego. …[pozostała część dostępna w biuletynie]

 • Wspólne zeznanie podatkowe

Małżonkowie, którzy złożą wspólne zeznanie podatkowe po terminie, nie utracą już prawa do wspólnego rozliczenia podatku. Do tej pory, preferencja jaką jest wspólne rozliczenie była możliwa tylko w przypadku, jeżeli zeznanie podatkowe zostało złożone w terminie.

 • Zmiana terminu zwrotu nadpłaty

W przypadku złożenia zeznania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w formie elektronicznej, termin zwrotu nadpłaty wynikającej z zeznania
podatkowego zostanie skrócony z 3 miesięcy do 45 dni. …[pozostała część dostępna w biuletynie]

 • Zryczałtowany podatek dochodowy

W przypadku podatników rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych zostanie przedłużony termin do złożenia zeznania podatkowego do końca lutego. Ale uwaga! zmiana ta nastąpi dopiero w rozliczeniu za rok
2019, czyli w stosunku do zeznań składanych w roku 2020.

 • Likwidacja spisu z natury

Od 2019 r. przedsiębiorcy rozliczający się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych nie będą mieć obowiązku sporządzania spisu z natury. …[pozostała część dostępna w biuletynie]

 • Ryczałt kwartalny

Podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej, podobnie jak ci, którzy nie przekroczyli w poprzednim roku podatkowym równowartości 25.000 euro (tj. np. za 2018 r. 106.987,50 zł) przychodu będą mogli opłacać ryczałt kwartalnie. …[pozostała część dostępna w biuletynie]

 • Zawieszenie działalności na ryczałcie 

 • Zmiana terminu składania ryczałtowego zeznania podatkowego

Od rozliczenia dochodów uzyskanych za rok 2019 zmieni się termin składania zeznania podatkowego dla rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Zeznanie podatkowe będzie można złożyć w terminie od 15 lutego do końca lutego roku następnego. …[pozostała część dostępna w biuletynie]

 • Ulga termomodernizacyjna

Poprawa jakości powietrza w Polsce i ograniczenie smogu to nadrzędne cele wspomnianej na wstępie ustawy, która wprowadza ulgę podatkową, zwaną termomodernizacyjną, dla właścicieli domów jednorodzinnych. Ustawodawca
liczy, że ulga termomodernizacyjna zachęci ich właścicieli do zmniejszenia zużycia energii do ogrzewania budynków i unowocześniania systemów grzewczych.

Ulgę termomodernizacyjną, przypominającą dawną ulgę remontową, można wykorzystać na dwa sposoby…[pozostała część dostępna w biuletynie]

 • Sprzedaż nieruchomości nabytej poza działalnością gospodarczą

Od 2019 r, w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości czy praw majątkowych nabytych w drodze spadku, pięcioletni okres będzie liczony od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie tej nieruchomości czy prawa majątkowego przez spadkodawcę.

Znowelizowane przepisy obejmą również zbycie nieruchomości przez wdowców i rozwodników….[pozostała część dostępna w biuletynie]

 • Wiele umów, jedna deklaracja o podatku od czynności cywilnoprawnych

Nowelizacja umożliwi składania zbiorczej deklaracji PCC oraz jednorazowej zapłaty podatku z tytułu wszystkich umów o jednorodnym charakterze, które zostały zawarte przez podatnika w okresie miesiąca. …[pozostała część dostępna w biuletynie]

 • Jednorazowe rozliczenie straty

 • Zmiana formy opodatkowania w innym terminie

Począwszy od 1 stycznia 2019 r. podatnik może zmienić formę opodatkowania nie do 20 stycznia, jak to jest w obecnie obowiązującym stanie prawnym, ale do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tytułu  działalności gospodarczej w danym roku. W sytuacji zaś, gdy pierwszy przychód został osiągnięty w grudniu danego roku podatkowego, wybór formy opodatkowania możliwy jest do końca roku podatkowego.

 • Wynagrodzenie małżonka kosztem

Przedsiębiorca zatrudniający żonę lub małoletnie dziecko do tej pory nie miał prawa zaliczyć do kosztów firmy wypłaconego im wynagrodzenia. Po wielu latach, ograniczenie to zostaje w końcu zniesione. Już od Nowego Roku, koszt zatrudnienia małżonka i dzieci może w całości pomniejszyć dochód rodzinnej firmy. …[pozostała część dostępna w biuletynie]

 • Ulga Innovation Box CIT

Z pierwszym dniem 2019 roku w polskim prawie podatkowym zacznie obowiązywać nowa preferencyjna stawka. Chodzi oczywiście o Innovation Box (IP Box) – ulgę podatkową, która zachęca do wykorzystania w kraju efektów badań a której wprowadzenie poparł sam Prezydent RP. …[pozostała część dostępna w biuletynie]

1.2. Mniej „przyjazne”

 • Danina solidarnościowa

Jest to wprowadzenie tzw. podatku dla najbogatszych – czyli daniny solidarnościowej. Dochód z tej nowo ukonstytuowanej opłaty przeznaczony będzie na finansowanie wsparcia dla rodzin osób niepełnosprawnych.

Obowiązki składania deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej i wpłaty tej daniny będą obowiązywały po raz pierwszy w terminie do dnia 30 kwietnia 2020 r. …[pozostała część dostępna w biuletynie]

 • Zmiana w rozliczaniu przychodów ze zbycia wirtualnych walut

 • Podatek od nieruchomości komercyjnych

od 1 stycznia 2019 r. nowelizacja objeła wszystkie budynki (mieszkalne i niemieszkalne), niezależnie od kodu w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB), które zostały oddane do używania (w całości lub w części) na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze. …[pozostała część dostępna w biuletynie]

 • Exit tax (tzw. podatek od przeprowadzki)

Jedną z najgłośniej komentowanych zmian podatkowych, jakie resort finansów wprowadził w 2019 roku, jest tzw. exit tax. Chodzi oczywiście o specjalny podatek od firm i osób fizycznych, które chcą przenieść swe aktywa poza granice państwa
polskiego. Prezydent RP podpisał ustawę 14. listopada 2018 r. …[pozostała część dostępna w biuletynie]

 • Zmiany w rozliczaniu samochodów osobowych wykorzystywanych w działalności gospodarczej

Po zmianach przedsiębiorcy, którzy wykorzystują w działalności gospodarczej własne samochody osobowe niebędące składnikiem majątku nie będą musieli prowadzić
ewidencji przebiegu, ale do kosztów zaliczą tylko 20% wartości poniesionych na samochód wydatków. …[pozostała część dostępna w biuletynie]

 • Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania

 • Uprawnienia dotyczące interpretacji podatkowych

Nowe uprawnienia dotyczące interpretacji podatkowych uzyskał szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Będzie mógł m.in. uchylić wydane dotychczas interpretacje podatkowe, w przypadku uzasadnionego przypuszczenia, że do przedstawionego we wniosku o interpretację stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego powinny mieć zastosowanie klauzule o unikaniu opodatkowania. Zmiany w
Ordynacji podatkowej przewidują także rozszerzenie działania klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania. …[pozostała część dostępna w biuletynie]

Ponadto informacje z zakresu:

2. VAT

 • Zmiana zasad opodatkowania VAT bonów (voucherów)
 • Ulga na złe długi po 1 stycznia 2019 r.
 • Kasy fiskalne w 2019 r.
 • Kasy fiskalne on-line 

Nastąpiło przesunięcie terminów obowiązkowego instalowania kas fiskalnych online. Obecnie mówi się o przesunięciu tego terminu na 1 lipca 2019 roku …[pozostała część dostępna w biuletynie]

3. ZATRUDNIENIE PRACOWNIKA

 • Informacje o dochodach zatrudnionych do końca stycznia tylko elektronicznie
 • Zmiany dla pracodawców

od 1 stycznia 2019 r. wzrosło minimalne wynagrodzenie, jakie powinien otrzymać pracownik zatrudniony na pełnym etacie i wynosi 2.250 zł brutto, czyli ok. 1.634 zł netto. Osoby zatrudnione w ramach umów cywilno-prawnych – np. zlecenie lub samozatrudnionych – minimalna stawka godzinowa w 2019 roku wynosi 14,70 zł brutto

——————————————————————————————————————–

Informujemy, iż jest możliwość zakupu biuletynu informacyjnego w postaci:

1. prenumeraty rocznej lub półrocznej

2. zakupu pojedynczego egzemplarza

Wszelkich informacji udzielamy telefonicznie lub elektronicznie: tel.227513791; sekretariat@dominconsulting.com


Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Related Post