Klauzula Informacyjna


Kto jest Administratorem danych osobowych?
Administratorem danych jest spółka DOMIN CONSULTING sp. z o.o., z siedzibą w Łomiankach 05-092 ul. Wydmowej 4, NIP: 118 211 80 20,
KRS: 0000598066, REGON: 363567518, BDO: 000119867

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych?
W zakresie danych osobowych z administratorem można się skontaktować poprzez adres:
email: dc@dominconstlting.com
lub listownie pod adresem firmy tj.
Domin Consulting sp. z o.o.
ul. Wydmowa 4, 05-092 Łomianki

Jaki jest cel i podstawa prawna  przetwarzania Państwa danych osobowych?
Państwa dane będą  przetwarzane:
1)  na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) RODO w celu m.in. :
a) przygotowania oferty,
b) wykonania umowy,
c) odpowiedzi na  pytania;
2)  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO  w celu m.in.:
a) prowadzenia dokumentacji księgowej i kadrowej,
b) przechowywania dokumentów księgowych będących realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
c) odpowiedzi na zapytania od uprawnionych organów państwowych;
d) wypełnienia obowiązków wynikających z treści art. 8-10d ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
3)  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu m.in.:
a) dochodzenia roszczeń i ochrony przed roszczeniami.
 
Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Pragniemy podkreślić, że podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej jednak niezbędne do zawarcia umowy oraz jej realizacji, a także do spełnienia obowiązków nałożonych  przez przepisy prawa  i realizacji uzasadnionych interesów wynikających z działalności prowadzonej przez Administratora. Państwa dane możemy także udostępnić organom publicznym działającym na podstawie prawa, natomiast nie przekazujemy  ich poza granice kraju. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Ponadto możemy powierzyć przetwarzanie danych osobowych także  podmiotom, które na nasze zlecenie wykonują usługi, czyli: dostawcy systemów informatycznych, przewoźnicy i firmy kurierskie, podwykonawcy, dostawca usług hostingowych, kancelarie prawne itp. 

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?
Państwa dane będziemy przetwarzali:
1) w celach związanych z wykonaniem umowy – do czasu wygaśnięcia roszczeń z umowy,
2) w celach wynikających z przepisów prawa – do czasu wygaśnięcia obowiązku prawnego (np. 5 lat od zakończenia roku podatkowego, w którym zrealizowana została umowa),
3) w przypadku przetwarzania na podstawie zgody – do czasu cofnięcia zgody.

Dbamy o to, by Państwa dane osobowe były przetwarzane przez okres nie dłuższy, niż jest on niezbędny dla realizacji  założonych celów.

Jakie przysługują Państwu uprawnienia w zakresie przetwarzania danych?
Informujemy, że mają Państwo prawo do: wglądu do danych, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych,  usunięcia danych i  przeniesienia danych. Na Państwa wniosek administrator dostarczy Państwu kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie, o które się Państwo zwrócą administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.

Przysługuje Państwu prawo wycofania zgody. Wycofane zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. otrzymania od administratora Państwa danych,  ustrukturyzowany, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możecie Państwo przesłać te dane  innemu administratorowi.

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw proszę o kontakt z administratorem danych osobowych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.


Kto może być odbiorcą Państwa danych?
Państwa dane osobowe udostępniamy tylko tym podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, abyśmy mogli zagwarantować wysoką jakość Obsługi. Dane przetwarzane są na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie z polecenia administratora. Nie udostępniamy żadnym podmiotom zewnętrznym Państwa danych na użytek własny – jedynie do realizacji naszych usług. Wszyscy partnerzy, którzy przetwarzają dane osobowe naszych klientów zapewniają bezpieczeństwo danych i wypełniają wszystkie obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, będą to upoważnieni pracownicy administratora oraz zleceniobiorcy świadczący na rzecz administratora usługi zarządcze, księgowe, marketingowe, IT, prawne i inne powiązane z realizacją usług hostingu.