05-092 Łomianki, ul. Wydmowa 4

Domin Consulting sp. z o.o. BDO,ODPADY,OPAKOWANIA,Środowisko BDO i inne obowiązki środowiskowe

BDO i inne obowiązki środowiskowe

Szanowni Państwo!

24.01.2018r. Minister Środowiska ogłosił w Monitorze Polskim komunikat o utworzeniu rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadachBDO (zwany dalej Bazą Danych o Odpadach)  (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz.21 ze zm.). Podmioty objęte obowiązkiem złożenia wniosku o wpis do rejestru były  obowiązane do złożenia tego wniosku w terminie 6 miesięcy od daty utworzenia rejestru (art. 234 ust. 2 ustawy o odpadach), tj. do 24 lipca 2018 r.

Dlaczego uzyskanie numeru i wpis do bazy BDO jest bardzo ważny?

Brak rejestracji będzie surowo karany karą grzywny od 1 000 – 1 000 000 zł a w skrajnych przypadkach nawet aresztem. Warto dodać również, że przedsiębiorca który ma obowiązek uzyskania numeru BDO i wpisu do bazy a go nie zrobił, prowadzi swoją działalność nielegalnie !!!!

Będąc odpowiedzialnym za prowadzenie swojej firmy każdy przedsiębiorca powinien bardzo poważnie potraktować powyższy temat. Nie wypełnienie obowiązku rejestracji w BDO (biorąc pod uwagę wysokość kary) może w znacznym stopniu wpłynąć na płynność oraz dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

W związku z tym, iż świadomość wśród przedsiębiorców dotycząca istnienia bazy BDO, rejestracji w tej bazie oraz wiedzy na temat ochrony środowiska i wynikającej z niej sprawozdawczości jest bardzo niska, radzimy nie sugerować się opinią „kolegów/koleżanek przedsiębiorców” tylko sięgnąć do źródła wskazanego w pierwszym akapicie lub na stronie Urzędu Marszałkowskiego. W przypadku kontroli to nie kolega/koleżanka zapłaci grzywnę tylko Państwo.

Aby nieco przybliżyć Państwu temat i ułatwić podjęcie decyzji czy Państwa działalność podlega wpisowi do rejestru BDO przygotowaliśmy kilka najważniejszych informacji.

Wyjaśnienie najważniejszych pojęć

opakowanie

to wyrób, w tym wyrób bezzwrotny, wykonany z jakiegokolwiek materiału, przeznaczony do przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczania lub prezentacji produktów, od surowców do towarów przetworzonych. 

Opakowania objęte ustawą są to opakowania wykonane z: tworzywa sztucznego (worki / torebki, butelki, baniaki, beczki, kanistry, nakrętki, kapsle, folia stretch, taśmy pakowe, naczynia jednorazowe, kubeczki na jogurty, opakowania po kosmetykach, big-bag ); metalu (kapsle, skrzynie, obejmy, kosze, puszki, butelki, karnistry); papieru i tektury (kartony, etykiety, przekładki, narożniki, worki, podkładki, naczynia jednorazowe, tuby, torby, papier pakowy); szkła (butelki, słoiki, ampułki); drewna (palety, przekładki, narożniki, skrzynie, kosze ); wielomateriałowe (z co najmniej dwóch różnych materiałów- kartony typu tetra-pak, pudełko na zapałki z zaryską, laminowane lub metalizowane kartoniki, worki czy butelki itp.) oraz pozostałe (opakowania z tkanin, ceramiczne korki w zamknięciach kabłąkowych, sznurki materiałowe). Kolejną ważną kwestią jest kategoria opakowania. Opakowaniem będziemy nazywali zarówno opakowania jednostkowe np. butelka na wodę mineralną; opakowania zbiorcze np. folia na kilku butelkach wody tzw. zgrzewka; jak i opakowania transportowe np. europaleta, czy folia stretch.

wprowadzanie na rynek

odpłatne albo nieodpłatne udostępnienie opakowań lub
produktów w opakowaniach po raz pierwszy na terytorium kraju w celu używania
lub dystrybucji. Trzy podkreślone elementy tej definicji są bardzo istotne,
ponieważ wskazują, że wprowadzenie do obrotu niekoniecznie musi wiązać się ze
sprzedażą. Mogą to być produkty, które kupujemy na własny użytek (np. surowce,
farby itp.) lub produkty, które będziemy rozdawać nieodpłatnie (np. ulotki,
próbki). Najważniejsze, żeby produkt w tym konkretnym opakowaniu „pojawił się”
na rynku po raz pierwszy.
Wprowadzenie  na rynek opakowań lub produktów  zgodnie z ustawą  następuje:

– w dniu wydania z magazynu albo przekazania osobie trzeciej, w przypadku opakowań i produktów w opakowaniach;

– wytworzenia na terytorium kraju;

– ich przywozu na terytorium kraju;

– wystawienia faktury potwierdzającej wewnątrzwspólnotowe nabycie opakowań albo produktów w opakowaniach.

Odpady komunalne

Odpady komunalne w działalności gospodarczej najprościej mówiąc są to odpady, które powstały w związku z bytowaniem pracowników (zaspokajanie potrzeb bytowych) np. kubki po napojach, opakowania po jedzeniu. Według interpretacji większości organów administracji publicznej odpady pochodzące z niszczarek, niewielkie ilości makulatury biurowej oraz opady powstające w wyniku sprzątania budynków (np. zmiotki itp.) klasyfikuje się jako odpady komunalne.

Odpady pozostałe

Natomiast opakowania po materiałach biurowych, sprzętach biurowych, czy opakowania zbiorcze po środkach stosowanych do utrzymania czystości, kartony, folie z tworzyw sztucznych itp. odpady niebezpieczne takie jak puszki po farbach,
sprejach, rozpuszczalnikach, olejach, przepracowanych olejach,  powinno się klasyfikować jako odpady inne niż komunalne, ponieważ nie powstają w związku z zaspokajaniem potrzeb bytowych pracowników. Odpady tego typu należy gromadzić oddzielenie od odpadów komunalnych i przekazywać uprawnionym podmiotom za pośrednictwem karty przekazania odpadów.

Jako przedsiębiorca jesteś zobowiązany do złożenia wniosku o wpis do rejestru gdy:

wprowadzasz opakowania na rynek, czyli produkujesz  lub sprowadzasz z zagranicy puste opakowania. Dotyczy to zarówno producentów opakowań(kartonów, woreczków foliowych, palet itd.), jak i tych, którzy sprowadzili puste opakowania z zagranicy (niezależnie czy z terenu UE, czy spoza UE).

wprowadzasz na rynek w drodze produkcji lub importu produkty w opakowaniach, w tym w opakowaniach pod własnym oznaczeniem (czyli znakiem towarowym, imieniem i nazwiskiem lub nazwą firmy ). Dotyczy to wszystkich, których działalność powoduje, że na rynku polskim „pojawiają się” jakiekolwiek produkty (może to być kubek, albo żelazko – nie ma to znaczenia) w jakimkolwiek opakowaniu (folia, karton, skrzynia itd.). Najprostszym przykładem wprowadzającego produkty w opakowaniach na rynek jest przedsiębiorca, który samodzielnie wytwarza dany produkt, pakuje go i wysyła do klientów lub pośredników na terenie kraju.

pakujesz  produkty wytworzone przez innego przedsiębiorcę na Twoje zlecenie i wprowadzasz je na rynek krajowy. W przypadku zlecenia wytworzenia danego produktu innemu podmiotowi, wprowadzającym produkty w opakowaniach na rynek jest ZLECAJĄCY pod warunkiem, że wprowadza je na rynek krajowy pod własną nazwą, imieniem i nazwiskiem lub opatrzy je swoim znakiem towarowym. Na przykład: sklep sieciowy zlecił cukierni wypiek ciastek. Ciastka zapakowano w kartoniki, na których nadrukowano nazwę sklepu sieciowego. Obowiązki wprowadzającego produkty w opakowaniach spoczywają na sklepie sieciowym, mimo, że fizycznie ciastka wyprodukowała i zapakowała cukiernia.

kupujesz produkty gotowe np. w ilościach hurtowych, następnie rozdzielasz je na mniejsze ilości, pakujesz w nowe opakowania i sprzedajesz na rynku krajowym pod własną marką. Przykład: przedsiębiorca kupuje środek do mycia naczyń w zbiornikach 1000 l i rozlewa je do butelek o pojemności 1 litra opatrzonych etykietą z własną nazwą. Mimo, że praktycznie tylko przepakowuje gotowy produkt, i tak uznaje się go za wprowadzającego produkty w opakowaniach na rynek (opakowania jednostkowe)

wprowadzasz odpady opakowaniowe na rynek w procesie świadczenia usług (np.: gastronomicznych, które oferują jedzenie na wynos w pudełkach plastikowych)

wprowadzasz na terytorium kraju produkty w opakowaniach w drodze importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia na potrzeby własne (np.: samochody, komputery, maszyny do firmy)

jesteś wytwórcą odpadów innych niż komunalne obowiązanym do prowadzenia ewidencji odpadów (np.: zamawiasz towary dostarczane do swojej firmy opakowane w karton, folię stretch, folię, wytwarzasz odpady medyczne, przekazujesz dokumenty do zniszczenia, generujesz odpady z remontów, budów, z gabinety kosmetycznych, firm budowlanych).

wprowadzasz  sprzęt lub  jesteś autoryzowanym przedstawicielem, zgodnie  z ustawą z 11.09. 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

wprowadzasz baterie lub akumulatory, o których mowa w ustawie z 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach

wprowadzasz torby foliowe objęte opłatą recyklingową. 

Wysokość opłaty rejestrowej  oraz  rocznej z wpisem do bazy BDO (opłata rejestrowa w 1 roku jest opłatą roczną) :

Opłacie rejestrowej podlegają wpisy przedsiębiorców, którzy:

·        wprowadzają  sprzęt elektryczny i elektroniczny

·        wprowadzają akumulatory i baterie

·        wprowadzają pojazdy

·        są producentami, importerami i wewnątrzwspólnotowo nabywają opakowania

·        wprowadzają produkty w opakowaniach

·        wprowadzają opony

·        wprowadzają oleje smarowe.

Wysokość opłaty

a)   mikroprzedsiębiorcy 100 zł, (przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: 1.) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz 2.) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro).

b)  pozostałe podmioty 300 zł.

Opłaty rocznej nie uiszcza się jedynie w roku, w którym przedsiębiorca uzyskał wpis do rejestru.

Szanowni Państwo, przedsiębiorstwo, które nie wywiązujące się z ustawowych obowiązków dotyczących środowiska  narażone jest na wysokie kary pieniężne (poniżej 10 punktów w których może wystąpić kara) :

ODPADY 

1. Kto wbrew obowiązkowi nie prowadzi ewidencji odpadów albo prowadzi tę ewidencję w sposób nieterminowy lub niezgodny ze stanem rzeczywistym, podlega karze grzywny – art. 180 ustawy o odpadach.

Grzywna  od 500 zł.

2. Mieszanie odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów, mieszanie odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne.

Wysokość kary 1 000 – 1 000 000 zł

3. „Kto, wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 76 nie składa sprawozdania, podlega karze grzywny” – art. 180a u o odpadach.

Grzywna  od 500 – 8 500 zł.

Obowiązek – złożyć zbiorcze zestawienie danych o odpadach na
podstawie kart przekazania odpadów do Marszałka Województwa do 15 marca za
poprzedni rok kalendarzowy.

OPAKOWANIA, PRODUKTY W OPAKOWANIACH I ODPADY OPAKOWANIOWE

4. „Administracyjnej karze pieniężnej, (…) podlega ten, kto wbrew przepisowi art. 22 ust. 1 nie prowadzi ewidencji obejmującej informacje  o masie opakowań, w których wprowadził do obrotu produkty w danym roku kalendarzowym”  art. 56 ust 1 pkt 8) ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Wysokość kary  5 000 – 500 000 zł.

5. „Kto, wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 76 nie składa sprawozdania, podlega karze grzywny” – art. 180a u o odpadach

Grzywna od 500 zł.

6. „Administracyjnej karze pieniężnej, (…) podlega ten, kto (…) nie przeznacza na publiczne kampanie edukacyjne lub nie przekazuje na rachunek NFOŚiGW łącznie co najmniej 2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym”  art. 56 ust 1 pkt 7) ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Wysokość kary 5 000 – 500 000 zł

BAZA DANYCH O ODPADACH – BDO

7. Brak wymaganego wpisu do rejestru BDO .

Wysokość kary  1 000 – 1 000 000 zł

8. Współpracujesz z niezarejestrowanymi podmiotami (np. dystrybucja produktów w opakowaniach wprowadzonych przez podmiot, który się nie zarejestrował lub przekazanie odpadów podmiotowi, który nie wpisał się do rejestru).

Wysokość kary  1 000 – 1 000 000 zł

9. Dokonanie wpisu niezgodnego ze stanem rzeczywistym lub podają we wpisie nierzetelne informacje np. sytuacji, gdy firma wskazała we wpisie tylko jedną podstawę wpisu (np. wprowadzający sprzęt elektroniczny nie podał, że wprowadza również produkty w opakowaniach).

Wysokość kary  1 000 – 1 000 000 zł

10. Nieumieszczenie numeru rejestrowego BDP na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością, wbrew obowiązkowi –

Wysokość kary 1 000 – 1 000 000 zł

REASUMUJĄC          – zalecamy bardzo poważne potraktowanie tematu ochrony środowiska oraz sprawozdawczości z nią związanej. Kary jakie są przewidziane za nie wypełnienie obowiązków związanych z ochroną środowiska są bardzo wysokie. Z informacji jakie posiadamy Urzędy Marszałkowskie, departamenty ds. Ochrony Środowiska oraz Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska dynamicznie zwiększają zatrudnienie w działach kontroli, co niewątpliwie wpłynie na ilość przeprowadzanych kontroli.

W związku powyższym jeśli Państwa przedsiębiorstwo powinno uzyskać wpis do rejestru BDO a jeszcze tego nie zrobiło ma aż cztery wyjścia:

a)      Nie robić nic i czekać na kontrolę;

b)      Zarejestrować się samemu do bazy BDO;

c)      Zlecić rejestrację firmie zewnętrznej;

d)     Zlecić rejestrację Domin Consulting  

KTO NIE MA OBOWIĄZKU WPISU DO BDO ?

Zwolniony z wpisu do BDO jest przedsiębiorca, który między innymi:

a)      nie wprowadza opakowań;

b)      nie wprowadza produktów w opakowaniach i odpadów opakowaniowych;

c)      nie wytwarza odpadów innych niż komunalne

Ze względu na szczegółowość formularza o wpis do rejestru BDO jego wypełnienie należy potraktować jako wewnętrzny audyt tego, co w przedsiębiorstwie dzieje się z odpadami, opakowaniami, produktami w opakowaniach.

Przypominamy, że  przedsiębiorca chcąc wypełnić wymogi ustawowe odnośnie sprawozdawczości w zakresie ochrony środowiska jest zobowiązany do:

1. Złożenia Marszałkowi Województwa sprawozdania w zakresie opłat za skorzystanie ze środowiska,

TERMIN : do końca marca za poprzedni rok kalendarzowy.

2. Złożenia do KOBiZE raportu dot. wielkości emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji oraz prowadzonej działalności, na skutek, której występuje emisja,

TERMIN: do końca lutego za poprzedni rok kalendarzowy.

3. Złożenia Marszałkowi Województwa zbiorczego zestawienia o odpadach,

TERMIN : do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy

4. Złożenie sprawozdania do Marszałkowi Województwa w zakresie wysokości należnej opłaty produktowej,

TERMIN : do końca marca za poprzedni rok kalendarzowy.

5. Na bieżąco prowadzić ewidencję obejmującą informację o masie opakowań

6. Na bieżąco prowadzić ewidencję kart przekazania odpadów

                             Życzymy Państwu niezwłocznie podjęcia racjonalnych 

                                    decyzji w przedstawionym powyżej zakresie.

            Oferujemy naszą pomoc w wypełnieniu w/w obowiązków.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem lub zapraszamy
do naszego biura na pyszną kawkę gdzie postaramy się rozwiać Państwa ewentualne
wątpliwości.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 19.07.2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.poz. 1579)
  2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  
  3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie wysokości stawek opłaty
  4. rejestrowej oraz opłaty rocznej 
  5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *