05-092 Łomianki, ul. Wydmowa 4

+48 22 751 37 91

dc@dominconsulting.com

Ulga na dzieci w zeznaniu za 2019 rok.

Z pewnością z ulgi tej ciągle jeszcze korzystać mogą podatnicy uzyskujący dochody opodatkowane według skali podatkowej. Nie mogą zaś korzystać podatnicy, którzy uzyskują dochody opodatkowane 19% stawką podatku liniowego lub przychody z działalności gospodarczej opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym. Jeżeli jednak podatnicy ci oprócz w/w dochodów (przychodów) uzyskają również dochody opodatkowane według skali podatkowej (np. wynagrodzenie za pracę, emeryturę, rentę), to w zeznaniu podatkowym składanym z tytułu uzyskiwania tych innych dochodów mogą skorzystać z ulgi.

Podstawowym warunkiem, do zastosowania tej ulgi jest wykonywanie przez rodzica władzy rodzicielskiej nad małoletnim dzieckiem. Polega to na sprawowaniu faktycznej pieczy nad dzieckiem i jego majątkiem oraz wychowywaniu dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw. Zatem samo posiadanie władzy rodzicielskiej (bez jej faktycznego wykonywania), podobnie jak utrzymywanie sporadycznych kontaktów z dzieckiem czy wypełnianie obowiązku alimentacyjnego nie wystarcza do zastosowania przedmiotowego odliczenia. Zatem ulga przysługuje rodzicom wykonującym władzę rodzicielską, opiekunom prawnym, jeżeli dziecko z nimi zamieszkuje oraz rodzicom zastępczym. Oczywiste jest więc, że ulgi nie mogą korzystać rodzice pozbawieni władzy rodzicielskiej oraz opiekunowie prawni, w przypadku gdy dziecko z nimi nie zamieszkuje.

Ulga jest adresowana do podatników, którzy w roku podatkowym wychowują dzieci małoletnie lub bez względu na ich wiek, jeśli otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną. Z ulgi mogą korzystać także podatnicy wychowujący pełnoletnie dzieci, pod warunkiem, że dzieci te uczą się lub studiują (także za granicą) oraz że w roku podatkowym, którego dotyczy odliczenie, nie uzyskały dochodów opodatkowanych według skali podatkowej lub z kapitałów pieniężnych opodatkowanych przy zastosowaniu 19% stawki podatku w łącznej wysokości przekraczającej 3.089 zł. Do dochodów tych wliczane są również dochody uzyskane za granicą. Przy czym, dochód uzyskany przez dziecko niepełnoletnie nie jest brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do ulgi. Zatem rodzice i opiekunowie korzystają z odliczenia również w przypadku, gdy niepełnoletnie dziecko w roku podatkowym uzyskało dochód przekraczający kwotę 3.089 zł. Ponadto warto wiedzieć, że renta dzieci nie stanowi dochodu, który jest brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do ulgi.

Zgodnie z przepisami (art. 27f ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o PIT) w ramach tej ulgi, będzie można odpisać:

  • na pierwsze dziecko 1.112,04 zł (92,67 zł miesięcznie) – pod warunkiem, że wspólne dochody

małżonków w całym roku nie przekroczą 112.000 zł (sumuje się dochody podatnika i jego małżonka);

a) 112.000 zł w przypadku podatnika będącego osobą samotnie wychowującą dziecko,

b) 56.000 zł w przypadku podatnika niepozostającego w związku małżeńskim, w tym również przez część roku;

  • na drugie, ulga przysługuje w takiej samej wysokości, czyli 1.112,04 zł (92,67 zł miesięcznie), z tym, że przy wychowywaniu dwójki i więcej dzieci nie obowiązuje już limit dochodu,
  • na trzecie 2.000,04 zł, (166,67 zł miesięcznie);
  • na czwarte i każde kolejne dziecko w rodzinie 2.700 zł. (225 zł miesięcznie)

Ulga przysługuje za każdy miesiąc opieki nad dzieckiem. Oznacza to, że jeżeli prawo do niej występowało jedynie przez część roku, to kwota roczna odliczana może być propor-cjonalnie w stosunku do miesięcy, gdy ono przysługiwało.

Podatnicy, ulgę odliczają od podatku, a ci którym zabraknie podatku do odliczenia pełnej kwoty przysługującej ulgi, mają prawo do otrzymania kwoty niewykorzystanej ulgi na dzieci do wysokości przysługującej im kwoty odliczenia, jednak kwota niewykorzystanej ulgi nie może przekroczyć łącznej kwoty zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które podlegają odliczeniu (wykazanych przez płatnika lub samodzielnie wpłaconych do ZUS lub do zagranicznych systemów ubezpieczeń – zgodnie z przepisami art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a i ust. 13b oraz art. 27b ust. 1, 2 i 4 ustawy o PIT).

Odliczeń dokonuje się bezpośrednio od podatku. Czy zatem możliwe będzie odliczenie ulgi przez młodych, pracujących rodziców, którzy od 1 sierpnia korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego, a zatem nie odprowadzają podatku PIT?

Ulga „0 PIT dla młodych” osób nie zwalnia z zapłaty składek na ZUS i NFZ. Przychód korzystający ze zwolnienia z PIT stanowi w dalszym ciągu podstawę obliczenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne – o ile oczywiście nie występują inne zwolnienia, np. dla studentów-zleceniobiorców, albo zbiegi tytułów do ubezpieczenia.

Oznacza to, że podatnicy do 26 roku życia od 1 sierpnia nie otrzymują pełnej kwoty brutto „na rękę”, pracownik otrzyma pensję pomniejszoną o składki ZUS (jeśli młody podatnik nie poinformuje pracodawcy o skorzystaniu ze zwolnienia, to otrzyma wyrównanie w postaci większego zwrotu podatku przy rocznym rozliczeniu w 2020 roku). Zatem, także młodzi rodzice będący zarazem beneficjentami zerowego podatku dochodowego, mogą liczyć na zwrot ulgi na dziecko do wysokości odprowadzonych składek na ZUS.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Related Post