05-092 Łomianki, ul. Wydmowa 4

Domin Consulting sp. z o.o. ZUS Mała firma mały ZUS, czyli ciąg dalszy informacji na temat zmian w 2019r.

Mała firma mały ZUS, czyli ciąg dalszy informacji na temat zmian w 2019r.

Już od 1 stycznia 2019 r. przedsiębiorcy, których przychody w 2018 r. nie przekroczą średniomiesięcznie 5.250 zł, będą mogli skorzystać z nowych regulacji. Zgodnie bowiem z ustawą z dnia 20 lipca br. o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, których średnie miesięczne przychody nie przekraczają 2,5-krotności płacy minimalnej (w 2018 r. – 5.250 zł), będą mogły płacić obniżone, proporcjonalne do przychodu składki na ubezpieczenie społeczne. Innymi słowy: przedsiębiorcy, którzy normalnie płaciliby „duży ZUS”, ale z racji uzyskanych w zeszłym roku mniejszych przychodów będą mogli płacić „ZUS proporcjonalny”.

Obecnie przedsiębiorcy, niezależnie od wielkości przychodu, płacą taką samą składkę ZUS. Zatem obniżenie składki ZUS poprawi rentowność i perspektywy rozwoju małych firm. Zmiany pomogą również ograniczyć szarą strefę oraz pobudzą aktywność zawodową i przedsiębiorczość.

Za podstawę ustalania prawa do proporcjonalnego ZUS w przyszłym roku brany będzie przychód uzyskany w 2018 roku, czyli 63 tys. zł. oraz przeciętne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w grudniu 2018 r., a więc 2.100 zł

By jednak skorzystać z tego uprawnienia dodatkowo w roku 2018 (i kolejnych latach obowiązywania przepisów) trzeba prowadzić działalność gospodarczą przez co najmniej 60 dni. Co ważne, przywilej dotyczy wyłącznie osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Nie będą mogli skorzystać z niego przedsiębiorcy działający w spółkach cywilnych i innych osobowych.

Przedsiębiorca, którego miesięczne przychody wynoszą tyle, ile minimalne wynagrodzenie, obecnie odprowadza co miesiąc do ZUS – 1228,70 zł. (wraz ze składką zdrowotną), czyli ponad połowę swojego przychodu. Po zmianach składka ZUS przedsiębiorcy wyniosłaby niecałe 660 zł.

Aby skorzystać w danym roku z „małego ZUS”:

 • Należy prowadzić działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innych przepisów szczególnych przez co najmniej 60 dni,
 • Przychód z tytułu działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym, jeśli prowadzona była przez cały rok, nie może przekroczyć trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku (w 2018 r. = 63.000zł).

(Przykład: Pan Piotr prowadzi działalność gospodarczą od 1 września 2016 r. Nigdy jej nie zawieszał. Jego przychód z działalności gospodarczej w 2018 r. wyniósł 45.000 zł. może skorzystać z „Małego ZUS” – na starych zasadach zapłaciłby składki w wysokości 1.228 zł, natomiast wg małego ZUS zapłaci składki w kwocie 960 zł (uwzględniona składkę zdrowotna z obecnej wysokości).

 • Jeśli w poprzednim roku rozpoczęto, zakończono lub zawieszono działalność, zatem prowadzono ją tylko przez część roku, limit którego nie może przekroczyć przychód z działalności jest odpowiednio niższy. Ustalić go można dzieląc trzydziestokrotność minimalnego wynagrodzenia przez liczbę dni kalendarzowych poprzedniego roku i mnożąc otrzymany wynik przez liczbę dni kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym (np. Pan Piotr prowadził działalność gospodarczą przez 334 dni, gdyż działalność zawiesiłeś na cały marzec 2018 r.. Limit, którego nie mogą przekroczyć jego przychody z działalności gospodarczej w 2018 r. wynosi: (63.000 : 365) x 334 ≈ 57.649,32 zł.)

Nie można skorzystać z „małego ZUS”, gdy:

 • Prowadzono działalność gospodarczą krócej niż 60 dni, tj. podlegano ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzenia tej działalności krócej niż 60 dni,
 • Rozliczano się w formie karty podatkowej i korzystano ze zwolnienia sprzedaży od podatku VAT. Warunki te trzeba spełniać łącznie. Jeśli więc podatnik rozliczał się w formie karty podatkowej ale nie korzystał ze zwolnienia sprzedaży od podatku VAT – to może (oczywiście po spełnieniu innych warunków) skorzystać z „małego ZUS” (należy jednak pamiętać, że w przypadku czynnych podatników VAT za przychód uważa się kwotę należną z tytułu sprzedaży towarów lub usług pomniejszoną o należny podatek VAT, czyli sprzedaż netto),
 • Podlegano ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności (np. jako wspólnik spółki jawnej),
 • Podatnik spełnia warunki do opłacania preferencyjnych składek, tj. składek od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia,
 • Wykonuje w ramach działalności gospodarczej – dla byłego bądź obecnego pracodawcy to co robił dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym (jeśli zaprzestanie tej współpracy i jeśli spełni pozostałe warunki może korzystać z „małego ZUS”).
 • „Mały ZUS” można jednak opłacać jeśli podatnik korzy-stał wcześniej z „ulgi na start” i „preferencyjnych składek”.

Przedsiębiorca, który rozpoczął działalność, nie będzie mógł od razu skorzystać z „małego ZUS”, ponieważ warunkiem płacenia niższych składek jest prowadzenie działalności gospodarczej przynajmniej przez 60 dni w poprzednim roku. Po rozpoczęciu działalności może jednak skorzystać z innych ulg – ulgi na start, preferencyjnych składek ZUS. Korzystanie z nich wiąże się z mniejszą liczbą formalności i jest opłacalne dla nowych firm.

Niższe składki na ubezpieczenia społeczne można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej.

Będzie można zrezygnować z korzystania z małego ZUS w każdym czasie, a więc także od dnia nabycia do niego prawa. Rezygnacja z tego uprawnienia następuje, jeśli nie zgłosi się do ubezpieczeń społecznych lub do ubezpieczenia zdrowotnego z właściwym kodem tytułu ubezpieczenia, w terminie 7 dni liczonymi od:

 • 1 stycznia danego roku,
 • pierwszego dnia prowadzenia działalności gospodarczej lub wznowienia działalności gospodarczej,

Rezygnacja oznacza, że za miesiąc, w którym zrezygnuje się oraz za pozostałe miesiące kalendarzowe do końca danego roku kalendarzowego, trzeba będzie opłacać tzw. duży ZUS.

UWAGA ! Zmiany nie dotyczą składek na ubezpieczenie zdrowotne. Składkę taką płaci się w pełnej wysokości za każdy miesiąc ubezpieczenia, nawet jeśli w danym miesiącu prowadzono działalność tylko jeden dzień.

Jeśli przedsiębiorca będzie korzystał z „małego ZUS”, to składki na Fundusz Pracy będzie opłacał jedynie wówczas, gdy podstawa wymiaru składek na jego ubezpieczenia emerytalne i rentowe będzie wynosiła co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę. Bez względu na wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy nie opłacają kobiety po ukończeniu 55 lat i mężczyźni po ukończeniu 60 lat.

UWAGA ! Osoby, które spełniają powyższe kryteria i są zainteresowane skorzystaniem z tej ulgi muszą jak najszybciej się zadeklarować gdyż termin na zgłoszenie do Małego ZUS upływa 07 stycznia 2019 r.

Więcej informacji dotyczących innych zmian czekających nas w 2019r. możecie Państwo znaleźć w naszym Biuletynie Informacyjnym. Zapraszamy do prenumeraty, aby być na bieżąco z nowościami dostarczanymi w przystępnej formie.

 

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Related Post